Integritetspolicy

Integritetspolicy Hälsingedörren

Inledning personuppgifter:
Med “personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Helsingedörren AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Helsingedörren behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Helsingedörren tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Helsingedörren webbplats:
Vanligtvis kan webbplatsen besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Ändamål och laglig grund för behandling:
Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande lagstiftning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:
– för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
– för att skicka nyhetsbrev
– för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Gallring:
Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.
Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.

Säkerhet:
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.
Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Helsingedörren på info@helsingedorren.se

Dörren för framtiden

Upptäck vårt stora sortiment av dörrar och fönster i vår uppdaterade broschyr.